User Agreement

Üyelik Sözleşmesi (en)

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. İşbu üyelik sözleşmesi (“sözleşme”), Konsept Otomobilcilik ve Danışmanlık

(“KONSEPT”) ile www.roadmark.com.tr sitesine (“site”) üye olmak isteyen gerçek veya

tüzel kişi (“üye”) arasında, üyenin işbu sözleşmede belirtilen hususları okuyup

anladığını ve tamamen kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği

elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

2. Herkes siteye erişim sağlayabilir ve siteyi kullanabilir. Ancak, site aracılığı ile

KONSEPT tarafından belirlenen ürünlerin satın alınabilmesi ve/veya sunulan

hizmetlerden yararlanılabilmesi için “üyelik” gerekmektedir.

3. Kullanıcı, üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Şayet kullanıcı başka bir

ülke hukukuna tabi ise, kullanıcının bulunduğu ülkedeki mevzuat kapsamında tasarruf

ehliyetine sahip olma açısından belirlenen yaşta olması gerekmektedir.

4. Üyelik işleminin tamamlanabilmesi için kullanıcının adı, soyadı, telefon ve adres

bilgileri ile elektronik posta adresi gibi kişisel bilgilerini site içerisinde belirlenen

yerlere eksiksiz ve doğru olarak girmek suretiyle (“üyelik başvurusu”)nda

bulunması, işbu bilgilerin KONSEPT tarafından sisteme atılmasının akabinde

ekranda beliren linki tıklayarak üyeliğini aktive etmesi gerekmektedir. Bu

kapsamda, üyelik başvurusu uygun görülen kullanıcının başvuru esnasında belirtmiş

olduğu ve “kullanıcı adı” yerine geçen elektronik posta adresine, “şifre”yi içeren onay

mesajı gönderilmektedir. KONSEPT’in tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve

herhangi bir neden göstermeksizin kullanıcının üyelik başvurusunu reddetme ve

mevcut üyeliği sona erdirme hakları saklıdır.

5. Kullanıcının, üyelik başvurusu kapsamında KONSEPT ile paylaşmış olduğu bilgileri,

elektronik posta adresi hariç olmak kaydıyla, her zaman güncelleme hakkı

bulunmaktadır. Kullanıcı elektronik posta adresini güncellemek istediği takdirde

KONSEPT ile ileşitime geçmesi gerekmektedir. Kullanıcı tarafından KONSEPT ile

paylaşılan bilgilerin herhangi bir şekilde yanlış, hatalı, eksik olması veya güncel

olmaması durumunda sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

6. KONSEPT ve üye arasında sitede .öngörülen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve

KONSEPT tarafından üyeye hizmet sağlanabilmesi için üyeye ait kişisel bilgiler

toplanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, site aracılığıyla KONSEPT ile paylaşmış

olduğunuz kişisel bilgileriniz, veritabanında, KONSEPT tarafından ileride, size

ulaşmak, her nevi reklam, tanıtım, anket, kampanya, pazarlama, pazar

araştırması, hizmet bilgilerinin takibi, araç alım/satım hizmetleri sigortacılık ve bankacılık

işlemleri ile ilgili olarak fiyat ve kredi araştırması yapmak ve benzeri amaçlarla kullanılmak

üzere, gerekli özen gösterilmek suretiyle korunmakta ve saklanmaktadır. Sitenin

kullanılması, araç bilgilerinin ve gizlilik politikasına uygun olarak kişisel bilgilerin

toplanmasına ve işlenmesine açıkça rıza gösterildiği anlamına gelmektedir.

KONSEPT, mevzuat gereği adli veya idari yetkili merciler tarafından talep edilmedikçe,

herhangi bir sebeple kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında üçüncü kişilerle

paylaşmayacaktır. Ancak, işbu bilgilerin herhangi bir sebeple üçüncü kişiler tarafından

herhangi bir şekilde edinilmesinden ve/veya kullanılmasından doğan veya doğabilecek

zararlardan KONSEPT sorumlu tutulamaz. Ayrıca, siteye erişim sağlamakla ve siteyi

kullanmakla erişilebilen ve kişisel olmayan bilgileriniz de gerekli görülmesi halinde

veritabanında saklanabilmekte ve gerektiğinde kullanılabilmektedir.

7. Üye tarafından sitede paylaşılan herhangi bir içerik, bilgi nedeniyle ve her halükarda

işbu Üyelik Sözleşmesinin üye tarafından ihlali nedeniyle veya tüm bunlarla bağlantılı

olarak KONSEPT’in veya iştiraklerinin, tedarikçilerinin, lisans verenlerinin ve bunların

ortaklarının, yöneticilerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, yasal temsilcilerinin,

aracılarının, varislerinin ve haleflerinin uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan veya

dolaylı zararlardan; sorumlu tutulduğu veya tutulabileceği her türlü masraf ve

giderlerden üye sorumludur. Yukarıda belirtilen sebeplerle veya bu sebeplerle

bağlantılı olarak KONSEPT’in veya bu bentte belirtilen kişilerin cezai sorumluluğunun

doğması durumunda üye tazminat sorumluluğu bulunduğunu önceden kabul ve beyan

etmektedir.

8. Üyelik başvurusu kapsamında, kullanıcı tarafından bildirilen elektronik posta adresi ve

şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait

şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisine ait olmadığını hiçbir zaman ileri

süremeyeceği gibi bu işlemler sonucu doğan sorumluluğun peşinen kendisine ait

olduğunu da işbu sözleşme ile gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Üyelik herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtildiği şekilde site aracılığı

ile KONSEPT tarafından belirlenen ürünlerin satın alınabilmesi ve/veya sunulan

hizmetlerden yararlanılabilmesi için KONSEPT tarafından belirlenen ve sitede

yayınlanan ücretin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme işlemi, üyenin satın almak istediği

ürünü ve/veya hizmeti elektronik ortamda seçmesinden sonra, sitede belirlenen yerlere

kredi kartı veya banka kartı bilgilerini girmesi ve elektronik onay vermesi ile

gerçekleşmektedir. LÜTFEN ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ HAKKINDA DETAYLI

BİLGİ İÇİN SİTEMİZİ İNCELEYİNİZ.

10. KONSEPT tamamen kendi takdiri ile ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun

göreceği herhangi bir zamanda internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu

sözleşmenin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik

kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını

doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile

değiştirilemez.

11. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KONSEPT işbu sözleşme ile

belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme

nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden bu nedenlerle tazminat talebinde

bulunulamayacaktır. “Mücbir Sebep” terimi, doğal afet isyan, savaş grev iletişim

sorunları alt yapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil

ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve

KONSEPT’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak

olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. İşbu sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından veya bunlarla bağlantılı olarak

doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra daireleri

münhasıran yetkilidir. Uyuşmazlıkların çözümünde, kanunlar ihtilafı kuralları hariç

olmak üzere, Türk Hukuku uygulanır.

13. Sitede yayınlanan “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası” işbu sözleşmenin ayrılmaz

bir parçası olup kullanıcının aşağıdaki “Kabul ediyorum” tuşuna basarak elektronik

onay vermesiyle işbu sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girmektedir. LÜTFEN İŞBU

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE EKİ MAHİYETİNDEKİ KULLANIM KOŞULLARI VE

GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLEN KOŞULLARI TAMAMEN KABUL

ETMİYORSANIZ “KABUL EDİYORUM” TUŞUNA BASMAYINIZ.