KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI
loading

KUR HESAPLA

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden Roadmark Turizm Ticaret A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, www.rideo.com.tr internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Şirketimiz, www.rideo.com.tr üye ve kullanıcılarının onayı ile edindiği tüm kişisel verileri amacına uygun kullanmayı, üye ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder. 

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, www.rideo.com.tr internet sitesi, bağlı mobil uygulamaları ile tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail ve diğer interaktif yollar ile şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, şubelerimiz, acentelerimiz, bağlı şirketlerimiz ile üye işyerlerimiz ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. 

Kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketimize bağlı acente ve şubeler, üye işyerlerimiz ile bağlı acente ve şubeleri, sigorta şirketleri, seyahat acenteleri ile tüm hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir. 

Şirketimiz ve şirketimize bağlı acente ve şubeler, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince seyahat acentası hizmeti ve www.rideo.com.tr internet sitesi ile üye seyahat acentaları/işyerleri ile kullanıcılar arasında aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler kapsamında, adınıza seyahat biletleme ve rezervasyon, transfer, araç kiralama ve tüm diğer seyahat işlemleri yapılmaktadır. Şirketimiz ve şirketimize bağlı acente ve şubeler, size hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri seyahat acentaları, üye işyerleri, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve denizyolu, havayolu ve karayolu yolcu taşıma hizmeti veren kurum ve kuruluşları ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir. 

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur. 

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ve üye seyahat acentaları/işyerleri ile bağlı şube ve paydaşları tarafından sunulan hizmetin yasal 

olarak sunulabilmesi, tarafınızca ilgili ürün ve hizmete ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz ve şirketimiz ve üye seyahat acentaları/işyerleri ile bağlı şube ve paydaşların yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir. 

3- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahibi şirketimize başvurarak; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin .................... adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin info@rideo.com.tr elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır. 

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. 

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, şirketimiz ve şirketimize bağlı yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm bayi, acente ve şubelerimizin taraf olduğu tüm sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

MOBİL UYGULAMALAR

© 2021 rentacar.rideo.com.tr
whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız.

X